Ubytovací řád

    
I. Obecná pravidla
Ubytování hostů v penzionu Jahoda probíhá na základě uzavřené smlouvy o ubytování podle § 754 a následujících zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Smlouva o ubytování je uzavřena buď písemně ( v případě písemné či e-mailové rezervace hosta ) nebo ústně ( v případě telefonické rezervace
hosta nebo ubytováním hosta bez předchozí rezervace ).
Součástí uzavřené smlouvy jsou i práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb. Ubytovací řád a ceník služeb, platné ke dni uzavření ubytovací smlouvy, jsou tedy pro hosta i pro penzion Jahoda závazné.

II. Příjezd a odjezd hosta

 • Host má právo být ubytován na přechodnou dobu, která je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta. Doba ubytování je zaznamenána v Ubytovací knize. Může být prodloužena pouze se souhlasem penzionu Jahoda.

 • Každý host je povinen při příjezdu se prokázat platným průkazem totožnosti ( občanským průkazem či cestovním pasem ), aby ubytovatel zjistil jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, datum narození a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu k zápisu do
  Ubytovací knihy. ( Jeden host na svůj průkaz totožnosti může být ubytován nejvýše se třemiIII dalšími osobami, jejichž jména je povinen sdělit ubytovateli.

 • Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit cenu písemně (e-mailem)   dohodnutou předem, jinak podle aktuálního
  platného ceníku ubytovatele, který je zveřejněn na internetových stránkách ubytovatele a k dispozici na recepci.
  Host uhradí ubytování v den příjezdu.

 • Host při nástupu obdrží 2 ks klíčů - klíč od pokoje a od hlavních dveří. Tyto klíče si host ponechá ve své dispozici po celou dobu pobytu. Při ztrátě nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit penzionu smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč ( paušální náhradu ceny klíčů ).

 • Penzion ubytuje hosta od 14:00 hodin příslušného dne a host je povinen pokoj opustit v den odjezdu do 10:00 hodin. Nedodrží-li host tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu.

 • Host má právo na parkování nejvýše jednoho osobního vozidla ( tj. jedno vozidlo na 5 ubytovaných osob ) na parkovišti ubytovatele. Parkoviště je přístupné hostům 24 hodin denně. Host je povinen své vozidlo na parkovišti řádně uzamykat a neponechávat v něm žádné cenné věci.

 • Při prvním příchodu do pokoje je host povinen zjištěné závady neprodleně hlásit obsluze v restauraci.

III. Práva a povinnosti hostů

 • Host má právo po předchozí domluvě s majiteli užívat společné prostory pro ukládání lyží a kol. Host je povinen jízdní kolo řádně uzamknout. Ve vstupní "lyžárně" je povinost ukládat lyže jízdní kola, koloběžky, jiné vybavení a o této skutečnosti majitele řádně informovat.  Veškeré součásti a příslušenství ( např. Přilby, chrániče, cyklocomputery, atd. ) je host povinen odnést si do svého pokoje. Za ztrátu součástí a příslušenství ubytovatel neodpovídá. Hostům je zakázáno se dotýkat ve společné "lyžárně" vybavení, uloženého zde jiným hostem.

 • Je přísně zakázano vnášení lyží, kol, koloběžek apod. do apartmánů a pokojů.

 • Hosté jsou povinni chovat se ve společné "lyžárně" s potřebnou opatrností, aby nedocházelo ke škodám na uloženém vybavení.

 • Host je povinen vždy uzamknout svůj pokoj, jakmile jej opouští. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu věcí hosta, pokud pokoj nebyl řádně uzamčen. Host odpovídá za škodu na zařízení pokoje, pokud došlo k jeho ztrátě či poškození v případě, že pokoj nebyl hostem řádně uzamčen.

 • Host je povinen vždy uzamknout hlavní vchod do budovy, pokud přichází nebo odchází z budovy. Host odpovídá za škodu na zařízení penzionu, pokud došlo k jeho ztrátě či poškození v případě, že hlavní vchod nebyl hostem řádně uzamčen.

 • Host odpovídá za poškození či ztrátu vybavení pokoje, ke kterému došlo v průběhu jeho pobytu.

 • Do penzionu je vstup zakázán osobám pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek a osobám v karanténě. Je zakázáno vnášet do budovy psychotropní či omamné látky.

 • Ve všech prostorách penzionu je zakázáno kouření a rozdělávání ohně.

 • Děti mladší 10 let mají pohyb po penzionu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Samostatně ubytovaný host musí  být starší 18 let.

 • Hosté nejsou oprávněni vodit do penzionu neubytované osoby, přijímat na pokojích návštěvy, umožnit komukoli vstup do penzionu, či nechat jakoukoli neubytovanou osobu přespat na svém pokoji.

 • Žádná zvířata, nesmí bez předchozí domluvy s majitelem být vpuštěna nebo vnesena do penzionu.

 • Na pokojích jsou povoleny pouze tyto elektrické spotřebiče hostů, vysoušeče vlasů, holící strojky, nabíječky elektrických spotřebičů, notebooky, přenosné DVD, radiopřijímače. Zcela zakázáno je používání
  elektrických spotřebičů (kromě spotřebičů, které již jsou součásti vybavení kuchyně) , které produkují teplo, ( tj. např. žehličky, kulmy, rychlovarné konvice, ponorné ohřívače, atd. ... ). Ostatní spotřebiče mohou být hostem použity pouze po výslovném předchozím schválení ubytovatele. 

 • Hosté mohou využívat wi-fi pokrytí internetovým signálem, a to bezplatně. Je zakázáno využívat wi-fi pokrytí penzionu k nezákonným aktivitám na internetu ( tj. např. stahování filmů ) nebo k rizikovým aktivitám  ( např. stahování podezřelých souborů, prohlížení pornografie, rozesílání spamů, ... ).

 

Provoz penzionu


 • Hosté mají právo na výměnu ručníků 1x týdně, na požádání dle potřeby.

 • Výměna ložního prádla se provádí po odjezdu hosta nebo na požádání hosta.

 • Noční klid platí od 22:00 do 6:00 hodin.

 • Snídaně se podávají formou snídaňového košíku přímo na pokoj  od 8:00 do 9:30 hodin.

 • V případě nepřítomnosti pracovníků penzionu je možné je zastihnout na telefonu: 608 180 285, 608 861 202

 • Provozovatelem penzionu a odpovědnou osobou je: Milan Jahoda a Jana Jahodová

 •  

 

Odpovědnost a sankce

Při závažném porušení povinnosti hosta může ubytovatel ukončit pobyt hosta předčasně. Host   je pak povinen pokoj a penzion neprodleně opustit. 

 

 • Ubytovatel odpovídá za škodu na věcech hosta dle tohoto ubytovacího řádu a občanského zákoníku.

 • Host odpovídá za škodu vzniklou ubytovateli dle tohoto ubytovacího řádu a občanského zákoníku.

 • Host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo odcizení.

 • Host je povinen chovat se tak, aby nedocházelo ke škodě na věcech ubytovatele, ostatních hostů a na zařízení penzionu.

 • Ubytovatel vynakládá maximální úsilí, aby zabezpečil ochranu věcí a zdraví ubytovaných hostů. Proto žádá všechny hosty, aby jakékoli
  vady, poškození či rizika bezodkladně hlásili zaměstnancům penzionu.

 • Tento ubytovací řád je platný od 1.3.2014 do odvolání.

 • Je součástí ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a hostem a je tedy pro hosty závazný.

§ 754

(1) Ze smlouvy o ubytování vznikne  objednavateli právo, aby mu ubytovatel poskytl přechodné ubytování na dobu dohodnutou  nebo na dobu vyplývající  z
účelu ubytování v zařízení k tomu určeném ( hotely, noclehárny, ubytovny a jiná zařízení).

(2)Za ubytování a služby s ním spojené je objednavatel povinen zaplatit ubytovateli cenu ve lhůtách stanovených ubytovacími řády.

 

§ 755

Ubytovaný má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení a používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.

 

§ 756

Ubytovatel je povinen odevzdat ubytovanému prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

 

§ 757

Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování  a plnění s ubytováním spojené řádně, v těchto prostorách nesmí ubytovaný bez
souhlasu ubytovatele provádět žádné podstatné změny.

 

§ 758

O odpovědnosti ubytovatele za věci vnesené do ubytovacích prostor ubytovaným nebo pro něj platí ustanovení

HYPERLINK ,,http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/cast6.aspx\' "par433" § 433 a

HYPERLINK ,,http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/cast6.aspx"  \' "par433" 436.

 

§ 759
(1) Ubytovaný může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby; újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je ubytovaný
povinen nahradit , pouze nemohl-li ubytovatel újmě zabránit.

(2) Ubytovatel může od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby odstoupit, jestliže ubytovaný v ubytovacím zařízení i přes výstrahu hrubě porušuje dobré
mravy nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti ze smlouvy.

 

Ubytování hosta

Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hostů v penzionu.

 • Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host pověřenému pracovníkovi nebo ubytovateli ihned po příchodu
  vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zapsán do knihy hostů, v případě cizince bude host nahlášen na cizineckou policii.

 • Host obdrží svazek 2ks klíčů.

 • Host je povinen pokoj uvolnit do 10:00 hod. posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.

 • Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu ubytovatel zařízení, pokud má volný pokoj, nabídnout i jiný než ten, ve kterém byl původně
  ubytován.

 • V pokoji může host přijímat návštěvy pouze s předchozím oznámením ubytovateli

 • Kontakt na ubytovatele penzionu na telefonním čísle: +420 608 180 285

 • Cenové podmínky a ubytovací služby započítané v cenách.

 • V cenách dle ceníku služeb poskytovaných v penzionu je započítáno užívání pokoje a ostatní standardní služby.

 • Za ubytování je host povinen zaplatit v souladu s platným ceníkem penzionu. Platba bude uhrazena v den příjezdu do penzionu.

 • Přeje-li si host připojení na internet, je mu v objektu k dispozici wi-fi připojení.

Práva a povinnosti ubytovaných hostů

 • Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.

 • V pokoji nebo společných prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 • V objektu ubytovacího zařízení a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a
  elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta ( holicí strojky, vysoušeče vlasů apod. ).

 • Host je povinen při odchodu zhasnout světla a klíč odevzdat ubytovateli. Pokud host hodlá opustit penzion v brzkých ranních hodinách , musí o tom den předem upozornit ubytovatele nebo pověřeného pracovníka zařízení.

 • V době od 22:00 hod. do  6:00 hod. je host povinen dodržovat noční klid

 • V zimním období je zakázáno jakkoli vstupovat na výukový svah, nebo manipulovat s vybavením lyžařské školičky Jahoda, která se nachází přímo u penzionu.

 

Práva a povinnosti organizace

 • Odevzdat hostu prostory jemu k ubytování vyhrazené ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv s ubytováním spojených.

 • Výměnu ložního prádla, osušek a ručníků se provádí dle potřeby hosta na požádání. Vždy při změně obsazení lůžka.

 • Úklid obsazeného pokoje se provádí vždy při změně obsazení pokoje.

 • Ubytovatel si vyhrazuje právo rozdělení pokojů dle svých potřeb a možností, ovšem vždy tak aby nebyl snížen ubytovací standart, který byl předem dohodnut a rezervován.

Závěrečná ustanovení

 • Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.

 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovatel ukončit pobyt hosta před
  uplynutím sjednané doby.

 • Stížnosti hostů a případné návrhy a podněty na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá ubytovatel elektronicky na info@pezion-jahoda.cz

 • Ubytovací řád je pro všechny ubytované hosty veřejně přístupný na recepci penzionu, na každém pokoji a na webových stránkách
  penzionu
  www.penzion-jahoda.cz

 • Ubytovaný odesláním rezervační zálohy stvrzuje, že se s ubytovacím řádem penzionu Jahoda řádně seznámil a stvrzuje s ním svůj souhlas.

 • Ubytovací řád je platný od 1.3.2014 .


Více zde: http://www.penzion-jahoda.cz/cenik/ubytovaci-rad/